Průvodce po slovníku

1. Heslové slovo

1.1 Řazení slov

Heslová slova jsou zobrazena tučně a jsou seřazena podle islandské abecedy :
a, á, b, d, ð, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, x, y, ý, þ, æ, ö

1.2 Členění heslových slov

Uvnitř heslových slov se vyskytují značky “·” a “|”. Složená slova jsou rozdělena značkami “··”, pokud se jedná o hlavní dělení slova,
ráð··hús
Pokud se jedná o vedlejší dělení slova, je použita jen jedna značka “·”
við·bótar··líf·eyris·sparnað|ur
Značka “|” označuje místo ve slově, kde se deklinační koncovka připojuje ke slovu
heils|a f (-u)
Pokud se ohýbá celá poslední část složeného slova je to označeno znaky “··” (hlavní dělení složeného slova) a “|”.
við··|bragð n (-bragðs, -brögð)

1.3 Varianty

Některá heslová slova mají varianty. Varianty jsou uvedeny v záhlaví hesla a lze je vyhledat ve slovníku jako svébytná hesla. V online verzi lze variantu navštívit kliknutím na hypertextový odkaz.
albatros|i albatros m (-a, -ar)

1.4 Homonyma

Homonyma (heslová slova stejného reprezentativního tvaru) se označují povýšenými arabskými číslicemi uváděnými před klíčovým slovem.
1vor n (-s, -)
2vor pron poss
Homonyma jsou řazena podle slovního druhu. V případě dvou podstatných jmen je pořadí mužský rod, ženský rod, střední rod. V případě dvou podstatných jmen stejného rodu je pořadí podle druhu skloňování – nejdříve je slovo se slabým skloňováním, potom se silným. V případě dvou sloves, opět má přednost sloveso se slabým časováním před slovesem se silným časováním.


2. Slovní druhy Za každým klíčovým slovem se nachází zkratka, která popisuje slovní druh heslového slova. Pokud se heslové slovo řadí do více slovních druhů, jsou jednotlivé zkratky pro slovní druhy odděleny znakem “/”
af prep/ adv
a seřazeny podle českého ustáleného řazení slovních druhů (podst. jméno, příd. jméno, zájmeno, číslovka, sloveso, příslovce, předložka, spojka, částice, citoslovce)

2.1 Podstatná jména

Podstatná jména jsou označená následovně: m – podst. jméno rodu mužského, f – podst. jméno rodu ženského, n – podst. jméno rodu středního
hestur m
kona f
hús n

2.2 Přídavná jména

Přídavná jména se ve slovníku vyskytují v rodě mužském. Přídavná jména jsou označena zkratkou adj. Druhý stupeň stupňování je označen zkratkou comp a třetí stupeň zkratkou sup
fallegur adj
fremri adj comp
einasti adj sup
Pokud se přídavné jméno pojí s určitý pádem, jsou použity zkratky acc (4. pád), dat (3.pád), gen (2.pád).
líkur adj dat

2.3 Zájmena

Zájmena jsou označena zkratkou pron. Dále jsou zájmena tříděna na zájmena ukazovací (dem), přivlastňovací (poss), osobní (pers) a neurčitá (indef).
2hver pron
þessi pron dem
minn pron poss
ég pron pers
nokkur pron indef
U zájmena osobních je dále popsán pád a číslo
mig pron pers acc sg

2.4 Číslovky

Číslovky jsou označeny zkratkou num. V případě prvních čtyř číslovek (1-4) jsou ve slovníku uvedeny jako heslová slova také tvary ženského i středního rodu. V takovém případě jsou označeny zkratkou m pro mužský rod, zkratkou f pro ženský rod a zkratkou n pro střední rod. Zkratkou ord jsou označeny číslovky řadové.
tuttugu num
tveir num m
tvær num f
tvö num n
fyrsti num ord

2.5 Slovesa

Slovesa jsou jako heslová slova uvedena v infinitivu. Slovesa jsou označena zkratkou v. Mediopasiva jsou označena jako refl a slovesa, která jsou vždy neosobní, jsou označena impers
fara v
nálgast v refl
svima v impers
U sloves je dále uvedeno s jakým pádem se pojí. Zkratka acc označuje 4. pád, zkratka dat 3. pád, zkratka gen 2. pád, zkratka nom 1. pád. V případě, že se sloveso pojí s různými pády je použit znak “/”
klór|a v acc/dat
V případě, že se sloveso pojí s více pády je použit znak “+”
gefa v dat + acc

2.6 Příslovce

Příslovce jsou označena zkratkou adv. Druhý stupeň stupňování je označen zkratkou comp a třetí stupeň zkratkou sup
nýlega adv
ofar adv comp
síðast adv sup

2.7 Předložky

Předložky jsou označeny zkratkou prep. Pokud se předložka pojí výhradně s jedním pádem, jsou použity zkratky pro 4. pád (acc), 3. pád (dat), 2. pád (gen). V případě, že se předložky pojí s různými pády je použit znak “/”
af prep/ adv dat
fyrir prep/ adv acc/ dat
milli prep gen

2.8 Spojky

Spojky jsou označeny zkratkou conj

2.9 Částice

Částice jsou označeny zkratkou part

2.10 Citoslovce

Citoslovce jsou označeny zkratkou inter


3. Skloňování a časování
V online verzi jsou vpravo uvedeny tabulky s kompletním přehledem skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek (1-4), slovesa a stupňování příslovcí. Následující příklad ukazuje skloňovací tabulku pro heslové slovo hvalur.
Skloňování/ Časování Kompletní
jednotné číslo množné číslo
bez členu se členem bez členu se členem
1.p hvalur hvalurinn 1.p hvalir hvalirnir
4.p hval hvalinn 4.p hvali hvalina
3.p hval hvalnum 3.p hvölum hvölunum
2.p hvals hvalsins 2.p hvala hvalanna
Pokud je heslové slovo složené slovo, v deklinačních tabulkách je uvedena jen jeho poslední část. Kliknutím na hypertextový odkaz Kompletní se zobrazí kompletní deklinační tvary a kliknutím na odkaz Zkrácené se zobrazí pouze poslední část složeného slova. Následující příklad ukazuje skloňovací tabulku heslového slova bókahilla, kde se je uvedeno pouze skloňování poslední části (hilla) složeného slova.
Kompletní
jednotné číslo množné číslo
bez členu se členem bez členu se členem
1.p ~hilla ~hillan 1.p ~hillur ~hillurnar
4.p ~hillu ~hilluna 4.p ~hillur ~hillurnar
3.p ~hillu ~hillunni 3.p ~hillum ~hillunum
2.p ~hillu ~hillunnar 2.p ~hillna ~hillnanna


Deklinační tvary nebo koncovky podst. jmen, příd. jmen, zájmen, sloves jsou uvedeny v závorkách za slovním druhem. Pokud se ve slově vyskytuje změna samohlásky, je uvedena celá poslední část složeného slova. Pokud se nejedná o slovo složené a vyskytuje se změna samohlásky, pak jsou uvedeny tvary celého slova.
mynd f (-ar, -ir)
á··|lag n (-lags, -lög)
maður m (manns, menn)
V případě, že heslové slovo má více deklinačních tvarů např. pro 2. pád jednotného čísla, jsou varianty koncovky odděleny znakem “/”
beð|ur m (-s/-jar, -ir)

3.1 Podstatná jména

U podstatných jmen je ukázán tvar heslového slova pro 2. pád jednotného čísla a 1. pád množného čísla.
hval|ur m (-s, -ir)
kde hvals je 2. pád jednotného čísla a hvalir 1. pád množného čísla

Pokud je uveden pouze jeden tvar, jedná se o 2. pád jednotného čísla a znamená to rovněž, že heslové slovo se nevyskytuje v množném čísle.
heisl|a (-u)
kde heislu je 2. pád jednotného čísla (množné číslo se nevyskytuje)

Pokud není uveden žádný tvar v závorce a místo toho je použita zkratka pl, znamená to, že heslové slovo se vyskytuje pouze v množném čísle.
afar··kostir m pl
Pokud je použita zkratka indecl, znamená to, že podst. jméno je nesklonné.
fræði f indecl

3.2 Přídavná jména

U přídavných jmen jsou uvedeny v závorkách pouze tvary, které nejsou tvořeny pravidelně nebo se v nich objevuje změna samohlásky. Pokud je přídavené jméno nesklonné, je uvedena zkratka indecl
reglu··|samur adj (f -söm)
hýr adj (f hýr)
tví··mála adj indecl

3.3.Slovesa

Islandská slovesa se dělí na slabá a silná. Do jaké skupiny sloveso patří, lze poznat podle počtu koncovek nebo slovních tvarů uvedených v závorce.
3.3.1 Slabá slovesa, která tvoří 1. osobu jednotného čísla minulého času koncovkou -aði, mají v závorce uveden jen jednu koncovku a to jmenovitě (-aði). Příčestí minulé není ukázáno, neboť se tvoří pravidelně přidáním -ð k infinitivu slovesa .
ætl|a v (-aði)
3.3.2 U zbývajících skupin slabých sloves se v závorce nachází koncovka 1. osoby jednotného čísla minulého času a příčestí minulé ve středním rodě.
kenn|a v (-di, -t)
kde tvar kenndi je 1. osoba jednotného čísla minulého času a tvar kennt je příčestí minulé ve středním rodě.
3.3.3 Silná a nepravidelná slovesa mají v závorce vždy čtyři tvary – jmenovitě 1. osobu jednotného čísla přítomného času, 1. osobu jednotného čísla minulého času, 1. osobu množného čísla minulého času a příčestí minulé ve středním rodě
grípa v (gríp, greip, gripum, gripið) acc

3.4. Gramatické informace ve významech heslových slov

U některých významů v heslovém slově se vyskytují gramatické informace, které popisují chování danného významu
batn/a v (-aði)
...
2. e-m batnar impers (kdo) se uzdravuje, (komu) je lépe
Mér batnaði fljótt. Rychle jsem se uzdravil.
Zkratka impers označuje, že druhý význam slovesa batna se vyskytuje jako neosobní sloveso. V tomto případě je ukázáno na příkladu, v jakém pádu je podnět v mrtvé příkladě (e-m batnar) i ilustračním příkladě (mér batnaði fljót).
Nějčastějšími gramatickými informacemi u významů v heslovém slově jsou pl pro množné číslo podstatného jména
bót f (bótar, bætur)
...
bætur (tryggingafé) pl dávky, příspěvky
dále refl pro mediopasivní tvary slovesa a impers pro neosobní slovesa.


4. Definice

4.1 Základní tvar

Základním tvarem definice je, že jednomu islandskému slovu odpovídá jeden nebo více českých významů.
landa··fræði f indecl
zeměpis, geografie
V některých případech je v české části použita závorka. Slovo v závorce a) zužuje význam českého slova
að··stoð f (-ar)
(malá) pomoc
a b) brání dvojznačnosti
fíkj|a f (-u, -ur)
bot. fík (plod)
V mnoha případech je závorka v české části použita pro příklad užití českého slova a tím vymezení jeho významu
að·gengi··legur adj
přístupný (vchod ap.)
Značka “/” slouží v české části významu k oddělení více významů pojících se s jedním nebo více slovy a je použit v české části následujícím způsobem
andlits··fall n (-s)
rysy/podoba tváře
čte se rysy tváře, podoba tváře

4.2 Opis heslového slova

V případech, kdy islandské slovo nemá ekvivalent v českém jazyku, jsou významy islandských slov opsány delším opisem, a menším písmem. Příkladem jsou slova z lidových pověstí, kulinářské speciality nebo botanické pojmy.
til··ber|i m (-a, -ar)
pov. stvoření, které dojí krávy a ovce jiných hospodářů
klein|a f (-u, -ur)
kulin. druh islandské koblihy

4.3 Slovní spojení

V definici heslového slovo jsou uváděny slovní spojení. Ustálená slovní spojení jsou psány tučně a červenou barvou. Po slovním spojení následuje překlad slovního spojení.
lær|a v (-ði, -t) acc
...
læra utanbókar učit se zpaměti, memorovat
Mezi slovní spojení v tomto slovníku řadíme a) tvary heslového slova, které se chovají jako samostatné slovo b) příkladová spojení c) ustálená slovní spojení (fráze) a d) rčení, přísloví.


4.3.1 Tvary heslového slova, které se chovají jako samostatné slovo
Zde řadíme např. množné číslo heslového slova, které má odlišný význam. (zkratka pl)
bót f (bótar, bætur)
...
bætur (tryggingafé) pl dávky, příspěvky
Dále sem patří mediopasivní slovní tvar (zkratka refl)
finna v (finn, fann, fundum, fundið) acc
...
finnast refl potkat se, setkat se, shledat se
Rovněž do této skupiny patří tvar příčestí minulého v mužském rodě. Tento tvar je označen zkratkou pp.
drekka
...
drukkinn pp drukkinn
V tomto případě se slovní tvar drukkinn vyskytuje ve slovníku jako heslové slovo a je použit odkaz na toto slovo. V online verzi lze navštívit slovní tvar kliknutím na hypertextový odkaz.


4.3.2 Příkladová spojení
Příkladová spojení jednotlivých významů jsou uváděna za významem, ke kterému patří. Příkladová spojení ilustrují komunikační chování těchto slov v příslušných významech a v různých syntagmatech, např. sloveso s určitou předložkou ap.
leit/a v (-aði) gen
...
leita að e-u dat hledat (co)
leita að lyklunum hledat klíče


4.3.3 Ustálená slovní spojení
Tento druh slovních spojení je charakterizován většinou přeneseným významem ve slovním spojení a tato spojení jsou uváděna za posledním významem, viz. 6. Řazení významů v definici.
leita e-s dyrum og dyngjum hledat (co/ koho) úplně všude/ po všech čertech


4.3.4 Rčení a přísloví
eik f (-ar/-ur, -ur)
...
Eplið fellur sjaldan langt frá eikinni. přís. Jablko nepadá daleko od stromu.
halda á e-u držet (co), nést (co)
v plném znění je slovní spojení halda á einhverju, přičemž einhverju zastupuje neživotné podstatné jméno v 3. pádě. Znak "/" vyjadřuje různé možnosti vyjádření slovního spojení
blín|a v (-di, -t)
...
blína á e-ð/e-n koukat se na (co/koho)
se může přečíst jako blína á e-ð nebo blína á e-n Závorky jsou použity na tu část slovního spojení, které je možné vypustit.
1ár f (-ar, -ar)
...
taka (of) djúpt í árinni přen. přehnat (co v tvrzení)
se může přečíst jako taka djúpt í árinni nebo taka of djúpt í árinni

5. Vícevýznamovost

5.1. Jednotlivá slova

Velké množství islandských slov má více než jeden význam. Odlišné významy jsou uvedeny každý zvlášť a rozlišeny arabskými číslicemi a islandskými synonymy.
land n (lands, lönd)
1. (þurrlendi) souš, pevnina, země
2. (árbakki) břeh
3. (ríki) země, stát
4. (landareign) pozemek

5.2. Slovní spojení

V případě, že slovní spojení uvnitř definice má více významů, jsou jednotlivé významy odlišeny písmeny a., b., c.
drag n (drags, drög)
mokřina, podmoklý terén
drög a. (uppsprettur) pl prameny (řeky ap.)
drög b. (undirbúningur) pl náčtr, návrh


6. Řazení významů v definici V definici jsou nejříve seřazeny významy slova a odlišeny arabskými číslicemi.

6.1 V rámci významu

Ustálená slovní spojení jsou uváděna v rámci jednotlivého významu, pokud se s ním významově váží.
tím|i m (-a, -ar)
1. (tíð) čas
í þann tíma (2þá) pak
2. (klukkustund) hodina (šedesát minut)

6.2. Za posledním očíslovaným významem

Pokud se slovní spojení nijak silně neváže k žádnému významu, je řazeno po posledním očíslovaném významu. Ustálená slovní spojení jsou uvedena značkou “♦”
finna v (finn, fann, fundum, fundið) acc
1. (uppgötva) najít, nalézt
...
3. (skynja) cítit, vnímat
...

finna að (gagnrýna) kritizovat, nacházet chyby
...

6.3 Způsob řazení slovních spojení:

Slovní spojení, které se nachází po posledním očíslovaném významu, jsou řazeny podle předložky, se kterou se pojí. Pro orientaci v rozsáhlých definicích je uvedeno heslové slovo "+" předložka před slovním spojením.
2koma v (kem, kom, komum, komið) dat
...
koma + úr
e-ð er komið úr móð (co) vychází z módy
koma + út
koma út vyjít, objevit se
koma upp úr kafinu objasnit se, vyjasnit se
...
Potom následují slovní spojení mediopasiva řazená opět podle předložky, se kterou se pojí.
...
komast
komast refl přijet, dostat se
...
Poté následuje příčestí minulé v mužském rodě. V případě, že se příčestí minulé vyskytuje jako heslové slovo ve slovníku, je uveden odkaz na toto heslové slovo.
...
kominn
kominn af góðu fólki být z dobré rodiny
...
Poté následují slovní spojení, která neobsahují předložky nebo které nebylo možné zařadit.
...
Slovní spojení
koma e-u heim og saman (samrýma) uvést v soulad
...
Nakonec přicházejí přísloví nebo rčení.
...
Nakonec přicházejí přísloví nebo rčení.
Ekki (eigi) fellur eik við fyrsta högg. přís. Jedna vlaštovka jaro nedělá.


7. Použití synonym a antonym

7.1 Synonyma

Před opisem významu heslového slova jsou uváděny v závorkách synonyma nebo synonymní slovní spojení. Islandská synonyma slouží a) islandskému uživateli k rozlišení českých významů b) českému uživateli jako dodatečná informace o významu slova. V online verzi se přechod na význam synonyma uskutečňuje kliknutím na hypertextový odkaz.
staða f (stöðu, stöður)
1. (ástand) situace
2. (starf) pozice (ve firmě ap.), profese
V případě, že je uveden synonymní slovní spojení je v závorce se znakem "*" za tímto spojením uveden odkaz na heslové slovo ve slovníku. V online verzi je tento odkaz realizován hypertextovým odkazem a není pro to nutné odkaz uvádět.
V tištěné verzi
bygging f (-ar, -ar)
1.(það að byggja)(* byggja) (vý)stavba, stavení
2. (hús) budova
(*byggja) odkazuje na heslové slovo byggja
V online verzi
1.(það að byggja) (vý)stavba, stavení
(það að byggja) je opatřen hypertextovým odkazem na heslové slovo byggja

7.2 Antonyma

Antonyma jsou uváděna za opisem významu heslového slova se značkou x. Antonyma pomáhají vymezovat význam slova a také slouží k větší provázanosti slov. V online verzi je přenesení na antonymum realizován kliknutím na hypertextový odkaz.
kaldur adj (f köld)
1. studený, chladný x (heitur)


8. Oborové a stylové charakteristiky K upřesnění významu heslového slova slouží oborové a stylové charakteristiky.

8.1 Oborové charakteristiky

Oborové charakteristiky plní více funkcí
a) Oborové charakteristiky zařazují islandské slovo do určitého oboru a naznačují použití danného slova v jazyce.
berg n (-s, -)
1. geol. hornina, kámen
2. (klöpp) skalní stěna
b) Oborové charakteristiky vymezují význam českého slova,
mús f (músar, mýs)
1. zool. myš (Mus)
2. poč. myš

8.2 Stylové charakteristiky

Stylové charakteristiky jsou uváděny v případu, kdy význam heslového slova je možné použít pouze při určité příležitosti nebo je význam jazykově zabarven.
dís f (-ar, -ir)
...
2. básn. sestra


9. Syntax Informace o syntaxi se slovníku vyskytuje ve třech různých zápisech. 1) Informace uvedené zkratkou 2) Mrtvé příklady 3) Ilustrační příklady. Jaká informace o syntaxi je ve slovníku obsažena a co je možno vyčíst z informace?


Informace o syntaxi popisují
a) zda-li je sloveso tranzitivní nebo intranzitivní a s jakým(i) pádem (pády) se pojí, pokud je tranzitivní
b) zda-li je podmět a předmět slovesa živý či neživý
c) zda-li je sloveso osobní či neosobní a v jakém pádu je podmět, pokud je sloveso neosobní
d) zda-li je podmět gramatický? (gerfifrumlag)
e) zda-li je sloveso použito v mediopasivním tvaru
f) informace o významu - nejčastější příklady, které se pojí se slovesem
g) s kterými příslovci nebo předložkami se sloveso pojí
h) samostatná definice pro příčestí minulé nebo přítomné
Zde máme na mysli informace o pádě (nom, acc, dat, gen), slovesu v mediopasivním tvaru (refl), neosobním slovesu (impers), slovesu počasí (met), čísle (sg, pl) ap.

9.2 Mrtvý příklad

Mrtvým příkladem nazýváme příklad, kdy předmět je zastoupen zájmenem neurčitým v pádě, s kterým se slovo pojí a slovesa je zpravidla v infinitivu. V případě, že podmět není v 1. pádě (např. u sloves neosobních), je sloveso uvedeno v 3. osobě jednotného čísla přítomného času. Ve slovních spojeních používáme zkratky pro tvary islandského slova einhver (někdo) a eitthvað (něco). Tyto zkratky vyjadřují a) pád a b) životnost nebo neživotnost předmětu
Vysvětlení zkratek: e-ð - eitthvað (4. pád, neživotný předmět), e-n - einhvern (4. pád, životný předmět), e-u -einhverju (3. pád, neživotný předmět), e-m – einhverjum (3. pád, životný předmět), e-s einhvers (2. pád, neživotný předmět), e-rs einhvers (2. pád, životný předmět)
leit|a v (-aði) gen
...
leita + að
leita að e-u/ e-m hledat (co/ koho)
leita að lyklunum hledat klíče
Příklad tedy přečteme jako leita að einhverju (hledat co) a leita að einhverjum (hledat koho). V tomto případě se tedy sloveso pojí s 3. pádem a předmět může být životný i neživotný.

9.3 Ilustrační příklad

Ve slovníku se vyskytuje velké množství ilustračních příkladů a jejich překladů. Ilustrační příklad se liší od příkladu mrtvého tím, že místo zájmen neurčitých se vyskytuje frekventované slovo v bězném projevu. Ilustrační příklady slouží k ilustraci použití heslového slova. Snahou bylo uvést příklady, které jsou časté v běžné řeči.
Ilustračním příkladem může být a)(složené) slovo, b) slovní spojení, c) věta


9.3.1 Slovo jako ilustrační příklad
hett/a f (-u, -ur)
1. kapuce
hettuúlpa bunda s kapucí


9.3.2 Slovní spojení jako ilustrační příklad
tím|i m (-a, -ar)
...
2. (klukkustund) hodina (šedesát minut)
tveggja tíma gangur dvouhodinový pochod


9.3.3 Věta jako ilustrační příklad
mæt|a v (-ti, -t) dat
...
mætast (ná saman) refl setkat se
Þau mættust á miðri leið. Potkali se na půli cesty.


10. Fotografie a ilustrace (část online) V online verzi je publikováno značné množství fotografií zejména rostlin a živočichů ale i fotografií, které dokumentují místopisně heslová slova (např. knihovnu, poštu, řeku nebo islandské kulinářské speciality (různé druhy koláčů, dortů, koblih ap.)).

Fotografie z oblasti biologie a botaniky jsou dvojího druhu. Buď a) odkazují hypertextově na www.biolib.cz (Databázi rostlin a živočichů), kde je možné se dozvědět více o daném druhu rostliny nebo živočicha nebo b) po kliknutí na miniaturní fotografii se otevře detailní fotografie ve vyskakovacím okně (kliknutím poza fotografii se okno s fotografií automaticky zavře). Všechny fotografie, které se vyskytují ve slovníku, jsou publikovány pod veřejnými licencemi a jsou uvedeny s názvem autora a licence.
Fotografie

Single Image
Autor: hvalur.org
Licence: CC Unported Licence
11. Výslovnost slov (část online) V hranatých závorkách je uveden IPA zápis výslovnosti klíčového slova (např. klíčové slovo úlfur - [ulvʏr]). Dvojtečka označuje dlouhou samohlásku nebo souhlásku (např. renna - [rɛnːa]). V IPA zápise nejsou zaznačeny hlavní a vedlejší přízvuky.
V online verzi si může uživatel poslechnout výslovnost danného slova namluvenou rodilým mluvčím, jmenovitě Jónem Gíslasonem, lektorem Islandské univerzity s mnohaletou praxí výuky islandského jazyka na různých evropských univerzitách.12. Klíčová slova v příkladech (online) Tento funkce se objevuje pouze u určitých heslových slov a umožňuje ji pouze online verze. Zobrazují se další příklady jiných heslových slov, které obsahují zobrazené heslové slovo. Příklad ilustruje velké množství příkladů užití slova hestur. Heslová slova, která tyto příklady uvádějí, je možné navštívit kliknutím na heslová slova.

hest|ur m (-s, -ar)
1. zool. kůň (Equus)
setja sig á háan hest (gera sig merkilegan) vytahovat se
2. sport. kůň (sportovní náčiní v gymnastice)Klíčová slova v příkladech
beislabeisla hestinn zapřáhout koně
drátturhafa hesta til dráttar vlastnit koně na tažení
falurHesturinn er falur. Kůň je na prodej.
hneggjaHesturinn hneggjar. Kůň řehtá.
hófurhófurinn á hestinum kopyto koně
2hvílahvíla hestinn nechat odpočinout koně
vitjavitja um hestana zkontrolovat koně
leyfaleyfa henni að halda á hestinum dovolit jí vést koně
múllleggja múl á hestinn nasadit koni ohlávku
ríðaríða gráum hesti jet na šedém koni
tamningtamning hesta krocení koně
heftahefta hest přivázat koně
klyfjaklyfjaður hestur kůň s nákladem
klyfbinda klyfjarnar á hestinn uvázat náklad na koně
níðingurhestaníðingur člověk, který je surový ke koním
sporteiga hesta upp á sport mít koně pro zábavu
2þvælaþvæla hestinn uštvat koně
reiðurHestinum er reitt. Na tom koni se dá jet.
13. Synonyma a antonyma (online) Tato funkce zobrazuje heslová slova, která uvádějí zobrazované slovo jako synonymum nebo antonymum. Tato funkce funguje pouze v online verzi. Heslová slova je možné navštívit kliknutím na hypertextový odkaz.

fagur adj (f fögur)
krásný, úchvatný

Synonyma a Antonyma

fallegur hezký, pěkný
prúður přepěkný, krásný
14. Tématicky podobná slova (online) V této funkci se zobrazují slova, která jsou tématicky podobná. Např. u slova hvítur (bílý) se zobrazují hypertextové odkazy na všechny další barvy. V dalším příkladě Evrópa (Evropa) se zobrazují hypertextové odkazy na další kontinenty. Snahou je umožnit i jiný způsob vyhledávání.